STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERKESAN.

1. ASPEK PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

a) Penentuan pengalaman pembelajaran
b) Pemilihan isi pelajaran
c) Penggunaan ABM
d) Perancangan pengajaran sesuai dengan kebolehan pelajar
e) Penerapan nilai murni
f) Penyediaan nota pengajaran
g) Urutan pengajaran
h) Pemilihan strategi pengajaran
i) Pemilihan aktiviti pengajaran
j) Agihan masa untuk P&P
k) Penyebatian KBKK
l) Konsep kesepasuan daldam KBSM

2. PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

a) Set Induksi
b) Penggunaan pelbagai strategi dan pendekatan pengajaran
c) Penggunaan pelbagai teknik pengajaran
d) Pemilihan strategi pengajaran yang sesuai dengan pelajar
e) Peningkatan motivasi pelajar
f) Penerapan nilai murni
g) Kepelbagaian teknik penyoalan secara lisan
h) Pengukuhan pengalaman pembelajaran
i) Penyediaan latihan uuntuk pelajar
j) Pembelajaran secara bersepadu
k) Penggunaan bahan bantu mengajar
l) Perkembangan bahasa pelajar

ORGANISASI PENTADBIRAN

ORGANISASI PENTADBIRAN

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

CARTA ORGANISASI SEKOLAH